+420 222 513 681
Home Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů na tomto webu

Společnost Bányaiová Vožehová, s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Lazarská 13/8, PSČ 120 00, Praha 2, IČO: 24682098 (dále jen „Společnost“), chrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Společnost je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) společným správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti, která spočívá zejména v poskytování právních služeb a souvisejícího poradenství v oblasti práva a podnikání včetně pořádání odborných seminářů a vzdělávacích či společenských akcí.

Tato pravidla pro zpracování osobních údajů se vztahují na (i) zpracování osobních údajů prováděné Společností během používání našich webových stránek, (ii) zpracování osobních údajů prováděné Společností během komunikace s Vámi prostřednictvím e-mailu či telefonu, (iii) zpracování osobních údajů ze strany Společnosti během trvání obchodního vztahu s klienty a dodavateli, (iv) zpracování osobních údajů při plnění právních povinností Společnosti a na (v) zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Společnosti.

1.ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být Společností zpracovávány pro účely:

(a) Praktický výkon advokacie i vztahy s jinými smluvními partnery

(b) Plnění právních povinností (zejména povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy; řádné vedení advokátního spisu včetně e-mailové komunikace, seznamu kontaktů a poskytovaných služeb);

(c) Ochrana oprávněného zájmu správců (například identifikace osob v prostorách recepce Společnosti, identifikace klienta ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti);

(d) Ochrana oprávněného zájmu třetích osob (zejména klientů) v souladu s pravidly upravujícími výkon advokacie;

(e) Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů (zejména v případě Vašeho zájmu o zaměstnání ve Společnosti či jiný kontakt prostřednictvím našich webových stránek).

2. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

2.1 Zpracováváme následující osobní údaje:

(a) Jméno a příjmení

(b) Kontaktní adresa

(c) E-mail

(d) Telefonní číslo

(e) Číslo účtu a jiné transakční údaje

(f) IČO, DIČ

(g) Rodné číslo

(h) Datum narození

(i) Jakékoliv další informace týkající se klienta či třetích osob

2.2 Osobní údaje jsou Společností zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází zejména pro účely plnění smluvního vztahu a nabízení služeb.

2.3 Společnost je oprávněna shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte náš webový portál.

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU

3.1 Pokud udělíte Společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání personalizovaných marketingových sdělení (v těchto případech může docházet rovněž k profilování) či pro účely oslovování s nabídkami služeb a produktů obchodních partnerů Společnosti, a to prostřednictvím e-mailu či telefonního kontaktu, berete na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, a že lze souhlas kdykoli písemně na adresu Společnosti anebo prostřednictvím odkazu uvedeného v e-mailové zprávě s obchodním sdělením odvolat. Souhlas je poskytován do jeho odvolání. Neposkytnutí souhlasu nemá vliv na plnění smlouvy.

4. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1 Společnost Vaše osobní údaje zpřístupňuje pouze oprávněným zaměstnancům a spolupracujícím advokátům či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednanými Společnostmi, případně dalším správcům, vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.4.2 Společnost je v zákonem stanovených případech oprávněna, resp. povinna některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

5. DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je Společnost povinna jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat, nebo na kterou jste Společnosti ke zpracování udělili souhlas.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1 Subjekt údajů, má v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů, (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků, a (vii) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6.2 V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv budeme oprávněni za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítneme. O takovém postupu bychom Vás informovali.

UPOZORNĚNÍ: S ohledem na specifický charakter činností Společnosti (výkon advokacie) může být výkon některých práv subjektů údajů výrazně omezen (zejména pro případy zpracování osobních údajů týkajících se konkrétních právních případů).

7. PRÁVO NA VÝMAZ

Právo na výmaz nelze úspěšně uplatnit v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro:

(a) splnění naší právní povinnosti,

(b) účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo

(c) určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Pro informace v souvislosti se zpracováním osobních údajů se prosím obraťte buď emailem na lawoffice@bvlaw.cz, nebo písemně na adresu Bányaiová Vožehová, s.r.o., advokátní kancelář, Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2.

Potřebujete profesionální pomoc v oblasti práva?