EMEA Leading Firm 2016
Chambers Europe 2016 - Leading Firm

aktuálně...

Sponzorský dar pro Nadání a Dovednosti
» celá aktualita
KONEC INVESTIČNÍCH ARBITRÁŽÍ V EU?
» celá aktualita
Bányaiová Vožehová, s.r.o., advokátní kancelář partnerem UNICEF 2017
» celá aktualita
Sponzorský dar - Nadání a dovednosti, o.p.s.
» celá aktualita
Sponzorský dar - reprint Norma a instituce
» celá aktualita
Alena Bányaiová pro Bulletin Advokacie
» celá aktualita
Alena Bányaiová vydala knihu
» celá aktualita
Rozšíření týmu - Lucie Oršulová a Václav Duda
» celá aktualita
Lucie Dolanská Bányaiová pro "Czech Yearbook of International Law®"
» celá aktualita
Lucie Dolanská Bányaiová partnerem UNICEF
» celá aktualita
Michaela Kazdová pro Právo & Byznys 5/2014
» celá aktualita
Změna sídla
» celá aktualita
Lucie Dolanská Bányaiová pro Wolters Kluwer
» celá aktualita
Seminář - právo společností dle ZOK
» celá aktualita
Konference k novému občanskému zákoníku
» celá aktualita
Michaela Kazdová pro Profit 201 / 2013
» celá aktualita
Konference deníku E15

Naši advokáti vystoupí na konferenci pořádané deníkem E15 a Mladá fronta k problematice nového občanského zákoníku.

http://seminare.profit.cz/novy-obcansky-zakonik

BVLAW zpravodaj září 2013
» celá aktualita
Členství v mezinárodní alianci E-Iure
» celá aktualita
Španělská sekce

Dne 1.8.2013 jsme otevřeli španělskou sekci.

Naše kancelář je doporučována Legal 500
» celá aktualita
Naše kancelář je doporučována Chambers
» celá aktualita
BVLAW zpravodaj březen 2013
Lucie Bányaiová pro Antitrust 4 / 2012
» celá aktualita
BVLAW zpravodaj prosinec 2012
» celá aktualita
Lucie Bányaiová pro Fórum E15
» celá aktualita
JUDr. Alena Bányaiová, CSc. pro Právní rozhledy
» celá aktualita
JUDr. Alena Bányaiová, CSc. pro Stavební právo
» celá aktualita
JUDr. Alena Bányaiová, CSc. se vyjádřila k nálezu Ústavního soudu v Hospodářských novinách
» celá aktualita
BV Law zpravodaj březen 2012
» celá aktualita
BV Law zpravodaj prosinec 2011
» celá aktualita
Michaela Kazdová novou posilou advokátní kanceláře Bányaiová Vožehová
» celá aktualita
JUDr. Lucie Bányaiová, Ph.D. přispěla do odborného časopisu Antitrust
» celá aktualita
JUDr. Alena Bányaiová, CSc. přispěla do Lidových novin
» celá aktualita
JUDr. Lucie Bányaiová, Ph.D. přispěla do časopisu Getting the Deal Through
» celá aktualita
Semináře a praktické workshopy

Pro své klienty organizujeme semináře a praktické workshopy například v těchto oblastech:

 • základy soutěžního práva
 • zneužití tržní síly
 • základy a principy obchodních smluv
 • smlouva o dílo

Semináře a workshopy připravujeme klientovi na míru, dle jeho požadavků a oblastí, ve kterých působí.

obchodní právo a právo obchodních společností

Oblast obchodního práva, práva obchodních společností, včetně nejrůznějších forem restrukturalizace a přeměn společností patří mezi klíčové oblasti práva, ve kterých poskytujeme naše služby. Kromě korporačních záležitostí se zabýváme přípravou a úpravami obchodních smluv dle aktuálních potřeb našich klientů. V oblasti obchodního práva a práva obchodních společností nejčastěji poskytujeme následující služby:

 • zakládání společností, vedení jejich korporační agendy, likvidace
 • zvyšování a snižování základního kapitálu
 • úprava právních poměrů společností, organizace a zajištění schůzí orgánů společnosti včetně řízení valných hromad
 • přeměny společností (fúze, rozdělení atd.)
 • příprava akcionářských dohod
 • joint ventures
 • privatizace
 • poradenství při výkonu akcionářských práv a zastupování akcionářů na valné hromadě
 • plnění registračních a oznamovacích povinností
 • příprava a úpravy obchodních smluv
 • poradenství při IPO


fúze a akvizice

Náš tým úzce spolupracuje s klientem na přípravě koncepce a struktuře daného projektu, připravujeme časový harmonogram transakce, provádíme právní audit (due diligence) a tvoříme veškeré korporační a smluvní dokumenty nezbytné k realizaci a úspěšnému dokončení projektu. Naši zkušení právníci se aktivně účastní vyjednávání veškeré transakční dokumentace.


řešení sporů

Naší klíčovou specializací je sporová agenda, ať již je spor veden před českými soudy nebo před nejrůznějšími rozhodčími institucemi. Dva z našich advokátů rovněž působí jako rozhodci Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Díky našim bohatým zkušenostem máme jedinečné předpoklady pro úspěšné zastupování klientů v rozhodčích řízeních a soudních sporech, včetně sporů vyvolaných insolvenčním řízením, nekalosoutěžních sporů či sporů z porušení práv k duševnímu vlastnictví.


bankovnictví a finance

Klientům poskytujeme služby v oblasti úvěrového financování a kapitálových trhů. Naše služby mimo jiné zahrnují i komplexní právní poradenství při vstupu na kapitálové trhy, obchodování s cennými papíry a emisích cenných papírů.


nemovitosti

Poskytujeme poradenství v celé řadě právních otázek v souvislosti s nemovitostními projekty, včetně strukturování akvizic, pronájmu a financování. Pomáháme klientům při řešení otázek v oblasti soukromého a veřejného stavebního práva.


duševní vlastnictví a informační technologie

Klientům poskytujeme právní servis v souvislosti se správou a ochranou průmyslových práv v České republice. Zastupujeme klienty v řízeních před Úřadem průmyslového vlastnictví a zajišťujeme trvání právní ochrany jejich průmyslových práv. Rádi našim klientům poskytneme také podporu a pomoc při monitorování trhu a identifikaci možných porušení jejich práv k duševnímu vlastnictví. Samozřejmostí je zastupování v případných sporech z porušení práv k duševnímu vlastnictví.

 

organizace výběrových řízení, privatizace

Poskytujeme právní služby při organizaci veřejných výběrových řízení pro klienty z veřejného i soukromého sektoru za účelem dispozice s majetkem, privatizace, realizace dodávek apod. Do těchto služeb lze zahrnout vypracování koncepce výběrového řízení, kvalifikačních kritérií a pravidel výběrového řízení, pomoc při realizaci výběrového řízení, zpracování a projednání příslušné smluvní dokumentace, která má být s vítězem výběrového řízení uzavírána. Pokud je nezbytné postupovat podle zákona o veřejných zakázkách či koncesního zákona, zajistíme, aby tyto předpisy byly klientem dodrženy.


soutěžní právo

Poskytujeme poradenství ve všech otázkách souvisejících se soutěžním právem, ať již se jedná o zakázané dohody, zneužití dominantního postavení, veřejnou podporu či veřejné zakázky. Klientům připravujeme či upravujeme a komentujeme smlouvy s jejich smluvními partnery tak, aby neobsahovaly zakázaná ujednání, poskytujeme školení pro personál tak, aby jejich jednání s obchodními partnery nemohlo být označeno za protisoutěžní a aby byl připraven na případnou nenadálou kontrolu ze strany soutěžního úřadu (dawn raid). Při privatizacích a transakcích, kterých se účastní subjekty ze sféry veřejné moci klientům zajišťujeme soulad podmínek transakce a smluvní dokumentace s pravidly pro poskytování veřejné podpory a se zákonem o veřejných zakázkách či koncesním zákonem.


pracovní právo

Poskytujeme svým klientům komplexní právní poradenství v oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení.
K nejdůležitějším oblastem naší specializace v oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení patří zejména:

 • zpracování a příprava manažerských a pracovních smluv a jiné smluvní dokumentace upravující vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a manažery
 • zpracování a příprava pracovních řádů a jiných vnitřních předpisů zaměstnavatele
 • poradenství v oblasti zajištění a uplatňování principu rovných příležitostí
 • poradenství při ukončování pracovních poměrů a propouštění zaměstnanců včetně poradenství při ukončení činnosti podniku a při hromadném propouštění
 • právní audity a due diligence v oblasti pracovního práva
 • poradenství v oblasti agenturního zaměstnávání včetně zajišťování licencí pro agentury práce a posuzování jednotlivých metod zaměstnávání agenturních zaměstnanců
 • poradenství při zaměstnávání cizích státních příslušníků
 • poradenství v oblasti odpovědnosti v pracovněprávních vztazích
 • zastupování v pracovněprávních sporech se zaměstnanci nebo manažery
 • restrukturalizace společností s přihlédnutím k pracovním podmínkám zaměstnanců.

Máme zkušenosti v oblasti právní úpravy pracovněprávních vztahů mezi zahraničními zaměstnanci a tuzemskými zaměstnavateli a mezi tuzemskými zaměstnanci a zahraničními zaměstnavateli.

 

úpadek a insolvence

Poskytujeme právní poradenství v souvislosti s úpadkem obchodních společností. Naše služby poskytujeme jak členům statutárních orgánů obchodní společnosti v úpadku nebo směřující k úpadku, ale také věřitelům, pokud jde o vymáhání či zajišťování jejich nároků vůči obchodní společnosti v potížích. Rovněž zastupujeme klienty v insolvenčním řízení, a to jak věřitele, pokud jde o přihlašování a další uplatňování jejich pohledávek, tak i dlužníky, zejména v případě obrany před insolvenčním řízením, které bylo zahájeno bez splnění zákonem stanovených podmínek. Konečně také zastupujeme klienty ve sporech souvisejících s insolvenčním řízením, zejména pokud jde o spory týkající se popření přihlášených pohledávek nebo o zahrnutí majetku klienta do majetkové podstaty dlužníka.

Podporujeme Unicef.